• biuro rachunkowe
  nowoczesne biuro rachunkowe dla Twojej firmy
 • biuro rachunkowe
  kompleksowa obsługa firm
 

Biuro Rachunkowe Bielsko-Biała DOKUMENT X Andrzej Szałaj

zasady BDO

Do wniosku składanego w formie pisemnej dołącz:

 • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej – jeśli musisz ją zapłacić

 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru

Niektórzy przedsiębiorcy muszą do wniosku dołączyć również:

 • umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym sprzęt lub autoryzowanym przedstawicielem

 • umowę z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego – jeśli jesteś autoryzowanym przedstawicielem

 • zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty – jeśli jesteś organizacją odzysku

 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym baterie lub akumulatory

 • umowę zawartą z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym pojazdy

 • zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty – jeśli jesteś organizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dowód zapłacenia opłaty za pełnomocnictwo – 17 złÂ – dołącz tylko wtedy, gdy działasz przez pełnomocnika.

Termin

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który musi złożyć wniosek o wpis do rejestru, zrób to przed rozpoczęciem działalności.

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele

 • wprowadzający baterie lub akumulatory

 • wprowadzający pojazdy

 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach

 • wprowadzający na terytorium kraju opony

 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Opłatę rejestrową/roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych urzędów

opłata rejestrowa/roczna wynosi:

 • 100 zł – mikroprzedsiębiorcy

 • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Opłatę roczną należy uiścić:

 • opłatę roczną należy uiścić do końca lutego za dany rok.

 • opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

 

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 0137*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

KONTAKT

 

księgowość:
+48 33 470 68 69

kadry i płace:
+48 33 470 68 71

GODZINY PRACY

  Poniedziałek 7:00 - 16:00
  Wtorek 7:00 - 17:00
  Środa 7:00 - 16:00
  Czwartek 7:00 - 16:00
  Piątek 7:00 - 16:00