• biuro rachunkowe
  nowoczesne biuro rachunkowe dla Twojej firmy
 • biuro rachunkowe
  kompleksowa obsługa firm
 

Biuro Rachunkowe Bielsko-Biała DOKUMENT X Andrzej Szałaj

witamy

Działalność biura rachunkowego Dokument X to efekt pasji, eksperckiej wiedzy i doświadczenia zdobywanego przez wiele lat, poparte Certyfikatem Księgowym Ministra Finansów nr 9913/2005

Biuro rachunkowe Dokument X posiada doświadczenie, wiedzę i techniczne możliwości, które pozwalają wprowadzić Twoją księgowość w erę nowoczesnych rozwiązań technicznych, mobilnych biznesów i przyśpieszających zysków.

 

zasady BDO

Do wniosku składanego w formie pisemnej dołącz:

 • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej –jeśli musisz ją zapłacić

 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru

Niektórzy przedsiębiorcy muszą do wniosku dołączyć również:

 • umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym sprzęt lub autoryzowanym przedstawicielem

 • umowę z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego – jeśli jesteś autoryzowanym przedstawicielem

 • zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty – jeśli jesteś organizacją odzysku

 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym baterie lub akumulatory

 • umowę zawartą z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym pojazdy

 • zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty – jeśli jesteś organizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dowód zapłacenia opłaty za pełnomocnictwo – 17 zł – dołącz tylko wtedy, gdy działasz przez pełnomocnika.

Termin

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który musi złożyć wniosek o wpis do rejestru, zrób to przed rozpoczęciem działalności.

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele

 • wprowadzający baterie lub akumulatory

 • wprowadzający pojazdy

 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach

 • wprowadzający na terytorium kraju opony

 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Opłatę rejestrową/roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych urzędów

opłata rejestrowa/roczna wynosi:

 • 100 zł – mikroprzedsiębiorcy

 • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Opłatę roczną należy uiścić:

 • opłatę roczną należy uiścić do końca lutego za dany rok.

 • opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

 

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 0137*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

Więcej…
 

zmiana VAT 2019

1. Nowe prawa i obowiązki podatników VAT od 1 listopada 2019 r.

1. Obowiązkowy split payment

Obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte faktury, których wartość brutto będzie przekraczać 15.000 zł (lub jej równowartość) dokumentujące transakcje, których przedmiotem będą towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Na fakturach objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany będzie do umieszczania specjalnej adnotacji "mechanizm podzielonej płatności". W przypadku wystawienia faktury bez specjalnego ww. oznaczenia stosowana będzie sankcja w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT wykazanej na tej fakturze. Podobne sankcje grozić będą również nabywcy towaru lub usługi, który pomimo obowiązku nie dokona płatności w systemie podzielonej płatności

Zmiana przepisów ustawy o VAT wprowadza również pewne ułatwienia dla podatników dotyczące regulowania należności w systemie podzielonej płatności, tj. możliwość zapłaty w tym systemie za więcej niż jedną fakturę lub zapłaty zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury, a także opłacania z rachunku VAT należności z tytułu podatków dochodowych (PIT, CIT), akcyzy, cła, czy składek ZUS.

2. Biała lista podatników VAT a koszty podatkowe

"Biała lista" zawiera m.in. dane o numerach rachunków rozliczeniowych. Informacja ta jest bardzo istotna na gruncie podatku dochodowego, gdyż w znowelizowanych przepisach art. 22p updof i art. 15d updop, określono podatnikom PIT prowadzącym działalność gospodarczą oraz podatnikom CIT konsekwencje, gdy nie uiszczą należnych kontrahentom kwot za pośrednictwem rachunków znajdujących się na tej liście.

Zapłata należności na inny rachunek niż zawarty na "białej liście", dokonana po 31 grudnia 2019 r. (a w przypadku podatników CIT w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r.) będzie skutkowała brakiem możliwości zaliczenia jej do kosztów podatkowych. Dotyczyć to będzie płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15.000 zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami, gdy dostawa towarów i usług będzie dokonywana przez przedsiębiorcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Wskazane sankcje nie wystąpią, jeśli przedsiębiorca zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny niż zawarty na "białej liście" - w terminie do trzech dni od daty zlecenia przelewu.

 

3. kasy fiskalne on-line

Zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2020 r., kasy on-line będą musieli posiadać podatnicy:

 • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, 

 • dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Następnie od 1 lipca 2020 r. kasy on-line będą musieli posiadać podatnicy:

 • świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

 • dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Natomiast od 1 stycznia 2021 r. sprzedaż w kasach on-line będą musieli ewidencjonować podatnicy świadczący usługi:

 • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
   

 • budowlane,
   

 • prawnicze,
   

 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

 

4. NIP na paragonach od 1 stycznia 2020 r.

 1. fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej będzie się wystawiało wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży będzie zawierał numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru identyfikującego na paragonie (np. w przypadku posiadania kasy starego typu), nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik. Wówczas sprzedawca nie będzie rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko zobowiązany będzie wystawić fakturę.

 


KONTAKT

 

księgowość:
+48 33 470 68 69

kadry i płace:
+48 33 470 68 71

GODZINY PRACY

  Poniedziałek 7:00 - 16:00
  Wtorek 7:00 - 17:00
  Środa 7:00 - 16:00
  Czwartek 7:00 - 16:00
  Piątek 7:00 - 16:00